Kliknutím na tlačidlo „Povoliť“ súhlasíte s používaním cookies na meranie a analyzovanie návštevnosti. Viac sa dozviete na podstránke Zásady o ochrane osobných údajov.

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Nasledujúce informácieupravujú spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb a ich práva podľanariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôbpri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sazrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalejlen „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnýchúdajov (ďalej len „zákon“). spoločnosťou FIEBS, s.r.o. (ďalej len„Prevádzkovateľ).

AKO PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ získava osobné údajenasledovnými spôsobmi:

·      od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli spoločnosti svoje osobné údaje a udeliljej súhlas na ich spracúvanie (e-mailom, osobitným súhlasom, prostredníctvomwebovej stránky, záznamom o vykonanej obhliadke a pod.),

·      priamo od svojich klientov pri uzatváraní zmlúv.

Prevádzkovateľ získava a spracúva osobnéúdaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Prevádzkovateľ pritom kladie osobitný dôraz na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a právadotknutých osôb.

PRÁVNY ÚČEL A ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje na základe nasledovnýchprávnych titulov ustanovených nariadením a zákonom:

·      Plnenie zmluvy

-      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely súvisiace splnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a to najmä uzavretie, zmeny aukončenie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou Prevádzkovateľoviv nevyhnutnom rozsahu je podmienkou uzavretia zmluvy. Neposkytnutím osobnýchúdajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy. Prevádzkovateľ poskytnedotknutej osobe informáciu o tom, ktoré osobné údaje sú nevyhnutné na uzavretiezmluvy. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje pre účely plnenia zmluvy počasdoby trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou a dotknutou osobou a na nevyhnutnýčas po jeho skončení.

·      Plnenie zákonnej povinnosti

-      Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnymorgánom a iným osobám, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Prevádzkovateľmôže z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskejobchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnymorgánom či príslušným osobám v súlade so zákonom. Prevádzkovateľ uchovávaosobné údaje na účely plnenia právnej povinnosti najviac po dobu nevyhnutnú naplnenie príslušnej právnej povinnosti stanovenej všeobecne záväznými právnymipredpismi.

·      Súhlas udelený dotknutou osobou

-      Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasuvýslovne udeleného dotknutou osobou.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údajespracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby najviac po dobu trvania takéhotosúhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho čo nastane skôr.

Dotknutá osoba má právo súhlas sospracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemávplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môžepoveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov.Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa sú napríklad osoby, ktoré pre Prevádzkovateľazabezpečujú prípravu zmluvných dokumentov ako sú napr. advokáti, spoločnostiposkytujúce IT služby a taktiež realitní makléri tvoriaci tím Prevádzkovateľa.Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre Prevádzkovateľa výlučne nazáklade zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavkystanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a Prevádzkovateľ vtakýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytnesprostredkovateľom.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údajemimo územia EÚ a EHP.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTÝCH OSÔB

Dotknutá osoba má právo:

·      vyžadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobnéúdaje spracúvané; ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, môžedotknutá osoba vyžadovať poskytnutie akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľide o ich zdroj („právo na prístup k osobným údajom“);

·      ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšieinformácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva („právobyť informovaný o spracúvaní“);

·      opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva(„právo na opravu“);

·      výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených vnariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už niesú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval, akdotknutá osoba odvolá súhlas a Prevádzkovateľ nemá iný právny základ naspracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak Prevádzkovateľspracúvala osobné údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné dokladyobsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právona vymazanie“);

·      obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodovuvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, akdotknutá osoba oznámi, že Prevádzkovateľ o nej spracúva nesprávne osobné údaje,môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do momentu ich opravy(„právo na obmedzenie“);

·      získanie osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľv štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutáosoba má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, akje to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone oochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);

·      namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniuosobných údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohyrealizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu;namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jejsúhlasu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom(„právo namietať“);

·      namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré jezaložené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré máprávne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, aknariadenie a zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizovanérozhodovanie vrátane profilovania“);

·      kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený Prevádzkovateľis účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);

·      pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrhna začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranuosobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 82007 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220,www.dataprotection.gov.sk Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony vplnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajovmôže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia azákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

POUČENIE DOTKNUTÝCH OSÔB O UPLATNENÍ SVOJÍCH PRÁV

Vyššie uvedené právasi môže dotknutá osoba uplatniť osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa, e-mailomna adrese info@fiebs.sk alebo doporučenou poštovou zásielkou, zaslanou naadresu sídla Prevádzkovateľa.